REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.julitagotowicka.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 25.10.2021

2. Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.julitagotowicka.pl, prowadzony jest przez: JG STYLIST SP. Z O. O. z siedzibą w Radzyminie 05-250, ul. Lecha Falandysza 11/85 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905078 , REGON: 389171266, NIP: 1251720181, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN. zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Julitę Annę Gotowicką- Prezes Zarządu .

3. Można się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:

· adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz zasady zawierania umów za jego pośrednictwem w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

6. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto(uwzględniają podatek Vat).

7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania podczas korzystania ze Sklepu treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

9. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

10. Treści cyfrowe udostępniane w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Dozwolone jest korzystanie z nich wyłącznie na własny użytek. Komercjalizowanie lub dalsze udostępnianie Produktów stanowi naruszenie praw autorskich. W przypadku chęci komercyjnego wykorzystania Produktów proszę skontaktować się ze Sprzedawcą.

11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

12. Sprzedawca ma prawo do organizowania różnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Sprzedawca - JG STYLIST SP. Z O. O. z siedzibą w Radzyminie 05-250, ul. Lecha Falandysza 11/85 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905078 , REGON: 389171266, NIP: 1251720181, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN. zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Julitę Annę Gotowicką- Prezes Zarządu

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta -Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta.

5. Przedsiębiorca -rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Regulamin -niniejszy Regulamin Sklepu.

7. Sklep Internetowylub Sklep- Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.julitagotowicka.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zamówienia i zakupów określonych Produktów.

8. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa lub treść cyfrowa (w szczególności w postaci dokumentów, ebooków, kursów online) będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Sprzedawcą a Klientem

9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

10. Zamówienie - czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

11. Formularz zamówienia - formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

12. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13. Usługa Elektroniczna -usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W Sklepie dostarczone są usługi elektroniczne w postaci formularza zamówienia, subskrypcji newsletter oraz założenia konta .

14. Treści cyfrowe- dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

15. Dni robocze -są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16. Newsletter -Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.

17. Operator płatności- Przelewy 24- PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

18. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego.

PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie dostępne są usługi: Twoja stylistka, Twoja makijażystka przeprowadzane online, w salonie w Radzyminie, w domu Klienta lub w innym ustalonym miejscu oraz bony upominkowe.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Dla zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • posiadanie pakietu oprogramowania, np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca oferuje możliwość nabywania Produktów dostępnych w zakładce Sklep.

2. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

4. Klient może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany Klient, przy czym zarejestrowanym Klientem jest Klient, który posiada Konto
w Sklepie.

5. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk dodaj do koszyka pokazany wraz z ceną i opisem Produktu w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Po dodaniu do koszyka można kontynuować zakupy.

6. Kontynuując realizację Zamówienia Klient ma możliwość wpisaniakodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwiekod kuponu. W tym kroku jest też możliwość zaktualizowania koszyka. Następnie po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk przejdź do płatności, cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.

7. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

· Imienia, nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy( w przypadku otrzymania faktury NIP, kraj, region, miasto, ulicę, kod pocztowy, telefon, adres e-mail, uwagi do zamówienia(opcjonalnie);

· akceptacji Regulaminu wraz z Polityką prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja Regulaminu wraz z Polityką prywatności jest niezbędna do sfinalizowania Zamówienia;

· potwierdzam, że w przypadku zakupu usług lub treści cyfrowych, chcę rozpoczęcia ich wykonania lub dostarczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wykonanie usługi w pełni lub rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych przed tym terminem powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy(obowiązkowo);

· zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Julitę Gotowicką JG STYLIST SP. Z O. O. w celu wysyłania mi newsletteru, czyli informacji o produktach blogowych, usługach, promocjach lub nowościach(opcjonalnie)

· wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku kupuję i płacę który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

8. Klient może też złożyć uwagi do Zamówienia(opcjonalnie).

9. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać płatności za zamówienie Produktu. Obecnie Sprzedawca udostępnił formę płodności:

· Przelew elektroniczny- płatny bezpośrednio na konto sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24.

10. W trakcje składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz zmiany Produktu.

11. Klient dokonujący kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

13. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

14. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia.

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne(w tym podatek Vat).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

4. Sprzedawca udostępnia następującą formę płatności:

 • Przelewy 24- PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

5. Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia realizacji usługi. Realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony wybranym przez Klienta chyba ze termin realizacji usługi wynika wprost z opisu Produktu.

6. Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta wystawia fakturę i przesyła ją na adres drogą elektroniczną.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:

 • umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
 • umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter;
 • umożliwienie Klientowi założenie Konta.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.

3. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta
z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwilą pobrania bezpłatnego e ebooka, po uprzednim wskazaniu Imienia i adresu e-mail . Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newsletteru lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem e-maila.

5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

6. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klienta.

REKLAMACJE NA PODSTAWIE RĘKOJMI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
  w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 8. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.

1. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały opisane w dalszej części Regulaminu, tj. odstąpienia od umowy- wyjątki.

2. Termin od odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w posiadane Produktu.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres e mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przed Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 od Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku wysłania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną(poczta, kurier) dla zachowania terminu 14 dniowego na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

7. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta ,Konsumentowi oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

KLIENCI SKLEPU BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI

1. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

KLIENCI SKLEPU BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

· Usług świadczonych drogą elektroniczną;

· Odstąpienia od umowy przez Konsumenta ;

· Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach Internetowych Sklepu a także elementów graficznych Sklepu, ich układu, kompozycji, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Sprzedawcy i bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

DANE OSOBOWE

1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami o dostarczenie produktu lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

5. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA.

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

5. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy .

6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego .

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 2. Wzór Formularza Reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Załącznik nr 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt ……………………………………………………………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. [opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………..……………………………………………..

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu zakupionego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt ………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. [opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………………………………………………………

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

Data: ____________________ Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………

dotyczącej następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie …………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres …………………………………………. [wypełnić jeśli dotyczy],
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………. dotyczącej następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________ Podpis: _____________

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Akceptuję