Polityka prywatności i plików cookies Serwisu Internetowego oraz Sklepu online www.julitagotowicka.pl

DEFINICJE

 1. Administrator JG STYLIST SP. Z O. O. z siedzibą w Radzyminie 05-250, ul. Lecha Falandysza 11/85 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905078 , REGON: 389171266, NIP: 1251720181, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN. zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Julitę Annę Gotowicką- Prezes Zarządu .
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis/Serwis Internetowy i/lub Sklep Internetowy – Serwis Internetowy i Sklep prowadzony przez Administratora pod adresem: www.julitagotowicka.pl
 6. Użytkownik każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności .
 7. Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu Internetowego, umożliwiające dostęp do zakupienia produktu.
 8. Newsletter– bezpłatna usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych informująca o usługach , produktach, i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest marketing bezpośredni.
 9. Formularze – miejsce w Serwisie Internetowym które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika we wskazanych celach tj. wysyłka newsletteru, złożenia zamówienia lub Konta.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH UŻYTKOWNIKÓW I JAK SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych jest – JG STYLIST SP. Z O. O. z siedzibą w Radzyminie 05-250, ul. Lecha Falandysza 11/85 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905078 , REGON: 389171266, NIP: 1251720181, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN. zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Julitę Annę Gotowicką- Prezes Zarządu.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies Serwisu Internetowego w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem:
 • e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

· na adres korespondencyjny: JG STYLIST SP. Z O. O. Radzymin 05-250, ul. Lecha Falandysza 11/85;

 • telefonicznie: +48 698 651 463.

CELEI PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu Internetowego mogą być przetwarzane w następujących celach, podstawach prawnych i okresie przechowywania danych:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów oraz przesłanie oferty reklamowej na prośbę Użytkownika.

Art. 6 ust.1 lit. b RODO(przetwarzanie jest niezbędne do wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektroniczne lub podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów ).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy sprzedaży .

Spełnienie obowiązków podatkowych(wystawienie faktur i rachunków) w przypadku dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego).

Administrator będzie przetwarzał dane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.

Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, wykonania usługi.

Korespondencji mailowej.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (polegający na prawnie uzasadnionym interesie Administratora w związku z prowadzeniem korespondencji związanej z działalnością gospodarczą).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator przetwarza jedynie dane istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawnienia jedynie osobom upoważnionym.

Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym Facebook, Grup, Instagrama.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (polegający na prawnie uzasadnionym interesie Administratora w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Dane mogą być współadministrowane przez Administratora i Facebook).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zależności od celu przetwarzania danych, dane przetwarzane są co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (polegający na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów .

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (polegający na realizacji prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym wypadku na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cokies Google Analytics, Piksel Facebooka.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (polegający na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku aktywności na stronie internetowej).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Rozpatrywanie reklamacji i udzielanie na nią odpowiedzi.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację art. 7 ust o prawach konsumenta.

Administrator będzie przetwarzał dane przez czas postępowania reklamacyjnego, a w przypadku wystąpienia z dalszymi roszczeniami powiązanymi z reklamacją -do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Wysyłania newsletter

Art.6 ust.1 lit. f RODO(polegający na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingu bezpośredniego oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli zgoda).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania lub cofnięcia zgody a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania w przyszłości faktu udzielenia przez Użytkowmika w przeszłości zgody na otrzymywanie newsletteru.

Komentowania wpisów blogowych.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody (usunięcia komentarza).

Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach Administratora.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na zamieszczanie opinii o usługach Administratora.

Wykorzystania cookies na stronie internetowej.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies).

Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić prosimy opuść stronę. Zawsze też, można zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

2. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku w których nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych , na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych , na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, na tej podstawie Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym , na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nieustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych , Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo do przenoszenia danych , na tej podstawie w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno podstronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 • Prawo do wycofania zgody, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie pływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 1. Użytkownik ma także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uzna, że przetwarzanie przeze Administratora jego danych narusza przepisy prawa.
 2. Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności Użytkownika spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informuję, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju wykonania zawartej umowy i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi , do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWEKCJA NIE PODANIA DANYCH

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 2. Abyście mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 3. Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie z oferowanych przez Administratora usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z usług Administratora danych.

PROFILOWANIE

 1. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KATEGORIA ODBIORCÓW

1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

· organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;

· podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom zewnętrznym: dostawcy domeny internetowej, dostawcy usługi newsletter, dostawcy usługi szybkich płatności, firmie dostarczającej narzędzie służące do analizy aktywności w Serwisie Internetowym oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (Google Analytics).

· podmiotom świadczącym usługi księgowe.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.

3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

· współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

· stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

· stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

· lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

 1. Z uwagi na korzystanie z usług Facebooka, Instagrama lub Google czy UAM MailerLite, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo).Facebook oraz inne w/w podmioty stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Obecnie usługi oferowane przez Facebook oraz Google dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej zachęcamy do zapoznania się ze wskazanymi poniżej politykami. W ten sposób Użytkownik będzie bardziej świadomy jak platformy wykorzystują dane osobowe i w jaki sposób można na to wpłynąć. Przykładowo:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE:

 1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie musi podać dane zgodne z zasadami zawartymi w Regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia .
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia. Wymagane dane to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
 3. Dane przekazane w związku w zamówieniem Użytkownika przetwarzamy w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 5. W przypadku danych o zamówieniach Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia do czasu upływu przedawnienia się roszczeń z tytułu zawartej umowy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Użytkownikowi prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art.20 RODO.

FORMULARZ REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. W przypadku korzystania z usług Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Użytkownikowi wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane.
 2. Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa Użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAŁOŻENIA KONTA UZYTKOWNIKA W SKLEPIE INTERNETOWY:

 1. W momencie dokonywania zakupów w Sklepie konto Użytkownika utworzone jest automatycznie w Sklepie internetowym. W tym celu, należy dokonać odpowiedniej rejestracji i podać dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a następnie ustanowić hasła.
 1. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.
 1. Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta Użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody(na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

NEWSLETTER:

1. Administrator świadomie dobieram dostawców usług, z których korzysta tak aby zapewni najwyższy poziom ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. Dostawcą usługi newsletter MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia. Link do polityki prywatności: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

3. Dane Użytkownika podane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newsletteru.

4. Podane przez Użytkownika dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania newsletteru na podstawie udzielonej zgody oraz w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako Administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO).

5. Gwarantujemy, że dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newsletteru lub do momentu wyrażenia sprzeciwu.

6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newsletteru” lub podobną o tym samym znaczeniu.

7. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newsletteru możemy przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.

8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Pamiętać należy o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

10. Użytkownik ma prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy prawa.

11. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH FACEBOOK I INSTAGRAM

1. Administrator danych posiada publiczne profile na portalach społecznościowych: Facebook i Instagram. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie Użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu, w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis internetowy) Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cook

2. Pliki cookies które mogą być wysyłane przez Serwis Internetowy można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na dostawcę:

Ze względu na okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu:

Ze względu na cel stosowania :

1) własne(tworzone przez stronę Serwisu Internetowego Administratora);

2) należące do osób/podmiotów trzecich(innych niż Administrator).

1) secesyjne(przechowywane do czasu wylogowania się ze Serwisu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej);

2) stałe(przechowywane przez określony czas, zidentyfikowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia).

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Serwisu Internetowego);

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Serwisu internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę);

3) analityczne i wydajnościowe(gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Serwisu internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Serwisu internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach odrębnych od Serwisu internetowego takich jak portale społecznościowe).

3. Cele stosowanie plików Cookies w Serwisie Internetowym Administratora:

· identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i
pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne);

· zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

· zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania w Serwisie;

· dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika(dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;

· prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;

· remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań(powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe), w celu stworzenia ich profili i dostarczenia im reklamy dopasowanej do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. ,oraz Facebook Ireland Ltd.

4. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda Użytkownika zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania treści w Serwisie.

5. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.

6. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies, w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

7. W Serwisie używane są pliki cookies własne(pochodzące bezpośrednio ze strony Administratora), jak i pliki podmiotów trzecich.

8. Serwis wykorzystuje następującą pliki podmiotów trzecich:

Google Analytics

Piksel Facebooka

to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. W naszym Serwisie używana jest wtyczka społecznościowa, zwany dalej wtyczką, udostępniona przez serwis społecznościowy Facebooki oraz Instagram.

2. Wyświetlając Serwis internetowy zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Państwa przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

3. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Państwa temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

4. Administrator serwisu społecznościowego wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzacie Państwo stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Państwu, którzy z państwa znajomych również lubią naszą stronę.

5. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie należy szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. W naszym wypadku, Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content .

6. Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądacie Państwo nasz Serwis nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

7. Jeśli zalogujecie się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

8. Jeśli nie chcecie Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym Serwisie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy wylogować się z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

9. Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Państwa profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Państwa osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniacie Państwo jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczki osadzonych w naszym Serwisie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Państwa profilu.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 25.10.2021r.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Akceptuję